ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดปรักรัก

1/2563

ปีการศึกษา

620054

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010111

รหัส SMIS 8 หลัก

105

จำนวนนักเรียน

1064620054

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 3 15 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 16 7 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 3 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 1
รวม ประถมศึกษา 50 32 82 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 66 39 105 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา