ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดกกแรต

1/2563

ปีการศึกษา

620055

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010112

รหัส SMIS 8 หลัก

171

จำนวนนักเรียน

1064620055

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 6 11 1
อนุบาล 2 8 2 10 1
รวม อนุบาล 13 8 21 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 13 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 11 24 1
รวม ประถมศึกษา 55 57 112 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 9 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
รวม มัธยมศึกษา 19 19 38 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 87 84 171 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา