ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา

1/2563

ปีการศึกษา

620051

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010120

รหัส SMIS 8 หลัก

70

จำนวนนักเรียน

1064620051

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 4 7 1
อนุบาล 2 7 8 15 1
รวม อนุบาล 10 12 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 0 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10 1
รวม ประถมศึกษา 33 15 48 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 43 27 70 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา