ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง

1/2563

ปีการศึกษา

620057

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010124

รหัส SMIS 8 หลัก

148

จำนวนนักเรียน

1064620057

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 8 13 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม อนุบาล 12 12 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 4 14 1
รวม ประถมศึกษา 50 41 91 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 0 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
รวม มัธยมศึกษา 23 10 33 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 85 63 148 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา