ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดโบสถ์

1/2563

ปีการศึกษา

620059

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010126

รหัส SMIS 8 หลัก

130

จำนวนนักเรียน

1064620059

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 6 18 1
อนุบาล 2 12 9 21 1
รวม อนุบาล 24 15 39 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 7 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 6 9 1
รวม ประถมศึกษา 50 41 91 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 74 56 130 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา