ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดเสาหิน

1/2563

ปีการศึกษา

620064

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010129

รหัส SMIS 8 หลัก

92

จำนวนนักเรียน

1064620064

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 9 14 1
อนุบาล 2 5 4 9 1
รวม อนุบาล 10 13 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 12 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 1
รวม ประถมศึกษา 37 32 69 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 47 45 92 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา