ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

1/2563

ปีการศึกษา

620065

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010130

รหัส SMIS 8 หลัก

128

จำนวนนักเรียน

1064620065

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 9 15 1
อนุบาล 2 5 4 9 1
รวม อนุบาล 11 13 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 10 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 12 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 9 14 1
รวม ประถมศึกษา 48 56 104 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 59 69 128 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา