ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดงเดือย

1/2563

ปีการศึกษา

620069

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010134

รหัส SMIS 8 หลัก

205

จำนวนนักเรียน

1064620069

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 11 20 1
อนุบาล 2 8 9 17 1
รวม อนุบาล 17 20 37 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1
รวม ประถมศึกษา 52 40 92 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 14 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 7 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 8 24 1
รวม มัธยมศึกษา 47 29 76 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 116 89 205 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา