ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง

1/2563

ปีการศึกษา

620073

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010138

รหัส SMIS 8 หลัก

86

จำนวนนักเรียน

1064620073

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 2 11 1
อนุบาล 2 3 1 4 1
รวม อนุบาล 12 3 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษา 33 38 71 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 45 41 86 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา