ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

1/2563

ปีการศึกษา

620083

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010139

รหัส SMIS 8 หลัก

304

จำนวนนักเรียน

1064620083

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 12 23 1
อนุบาล 2 11 16 27 1
รวม อนุบาล 22 28 50 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 8 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 24 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 9 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 17 27 1
รวม ประถมศึกษา 84 83 167 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 11 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 19 34 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 11 28 1
รวม มัธยมศึกษา 46 41 87 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 152 152 304 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา