ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดหางตลาด

1/2563

ปีการศึกษา

620085

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010141

รหัส SMIS 8 หลัก

226

จำนวนนักเรียน

1064620085

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 15 24 1
อนุบาล 2 16 12 28 1
รวม อนุบาล 25 27 52 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 3 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 10 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 9 24 1
รวม ประถมศึกษา 76 51 127 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 10 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 5 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
รวม มัธยมศึกษา 24 23 47 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 125 101 226 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา