ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง

1/2563

ปีการศึกษา

620087

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010143

รหัส SMIS 8 หลัก

281

จำนวนนักเรียน

1064620087

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 11 27 1
อนุบาล 2 11 18 29 1
รวม อนุบาล 27 29 56 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 11 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 16 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 14 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 8 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 19 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 12 23 1
รวม ประถมศึกษา 90 80 170 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 5 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 10 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 8 19 1
รวม มัธยมศึกษา 32 23 55 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 149 132 281 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา