ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

1/2563

ปีการศึกษา

620060

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010145

รหัส SMIS 8 หลัก

180

จำนวนนักเรียน

1064620060

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 13 9 22 1
รวม อนุบาล 17 14 31 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 12 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 11 24 1
รวม ประถมศึกษา 63 56 119 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 4 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 1 6 1
รวม มัธยมศึกษา 20 10 30 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 100 80 180 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา