ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง

1/2563

ปีการศึกษา

620061

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010146

รหัส SMIS 8 หลัก

47

จำนวนนักเรียน

1064620061

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 1 5 1
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 4 1 5 1
รวม อนุบาล 13 5 18 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 2 2 1
รวม ประถมศึกษา 9 20 29 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 22 25 47 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา