ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดเต่าทอง

1/2563

ปีการศึกษา

620080

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010149

รหัส SMIS 8 หลัก

69

จำนวนนักเรียน

1064620080

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 1 1 1
รวม อนุบาล 0 1 1 1
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 2 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 4 7 1
รวม ประถมศึกษา 33 20 53 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 0 3 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
รวม มัธยมศึกษา 9 6 15 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 42 27 69 10

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา