ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองตูม

1/2563

ปีการศึกษา

620081

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010151

รหัส SMIS 8 หลัก

231

จำนวนนักเรียน

1064620081

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 15 24 1
อนุบาล 2 13 14 27 1
รวม อนุบาล 22 29 51 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 13 32 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 13 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 18 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 11 34 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 12 29 1
รวม ประถมศึกษา 100 80 180 9
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 122 109 231 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา